Over Geestmerambacht

Recreatiegebied Geestmerambacht bestaat uit een grote plas omgeven door een parkachtig landschap met bossages, grasvelden, rietoevers en orchideeënweides.

In het gebied groeien plantensoorten zoals de koekoeksbloem, de smeerwortel, de moerasmelkdistel, heelblaadjes en orchideeën. Er grazen Schotse Hooglanders. Vogelsoorten zoals de buizerd, de bonte specht, de sperwer en de bruine kiekendief maar ook smienten, tafeleenden en zaagbekken worden regelmatig waargenomen.

Historie
In de Middeleeuwen maakten de “Geestmannen”, de toenmalige bewoners, de drassige grond geschikt voor landbouw. Toen omstreeks 1800 de koeienpest uitbrak schakelden zij over op tuinbouw. Voor hun akkers was de vruchtbare bagger uit de sloten heel belangrijk, door het vele baggeren werden de sloten steeds breder en ontstond het 'Rijk der Duizend Eilanden'.

De exploitatie van de gronden was voor de tuinbouwers zeer arbeidsintensief en zwaar. Er was een versnipperd grondgebruik en de verkavelingtoestand was uitermate slecht. Bijna alle kavels waren uitsluitend per schuit bereikbaar. Ook het aantal kavels per bedrijf was zeer groot. De toepassing van moderne productiemethoden was vrijwel niet mogelijk. De waterkwaliteit in het Geestmerambacht was in grote delen zeer slecht omdat het gebied als een open riool dienst deed voor alle dorpen. Vooral in het langgerekte dorp Langedijk was de toestand voor de bewoners vanwege de stank van de sloten dikwijls zeer onaangenaam.

In de jaren ‘50 oefende de georganiseerde land- en tuinbouw en de gemeenten zware druk uit op de rijks- en provinciale overheid om geld beschikbaar te stellen voor een reconstructie van het gebied. In 1962 nam de regering het besluit om door middel van ruilverkaveling het Geestmerambacht te reconstrueren. Zo werd het ook mogelijk een groot recreatiegebied aan te leggen dat grenst aan het bestaande natuurgebied 'Kleimeer'.
In het Geestmerambacht moest voor de uitvoering van de ruilverkaveling zand worden gewonnen voor wegen en woonwijken (o.a. van Alkmaar). Hierdoor is de grote plas ' De Zomerdel' ontstaan.