Over het Uitvoeringsprogramma

Uitvoering van de visie in veertien projecten
Overeenkomstig de visie geeft het recreatieschap in de periode 2022-2028 aan veertien initiatieven en projecten prioriteit. Deze projecten zijn in dit uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen uitgewerkt. Een aantal kansrijke activiteiten en voorzieningen is opgestart. Andere hebben meer voorbereidingstijd nodig of zijn pas haalbaar na de nodige kwaliteitsinvesteringen. Ook de mate van complexiteit en het aantal benodigde partijen verschilt per project. In de tussentijd is ingespeeld op initiatieven van derden die samenhangen met het uitvoeringsplan en zijn enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Lees in het dashboard meer over de voortgang en planning van de projecten. 

Gebiedstafel
Tijdens het opstellen van de visie 2030 heeft een uitgebreide participatie plaatsgevonden. In de visie en het uitvoeringsplan is het instellen van een gebiedstafel genoemd.

Doel van de gebiedstafel
Het informeren en consulteren van vertegenwoordigers van belanghebbenden bij de projecten die voortvloeien uit de visie 2030 van het recreatieschap. Dit zijn ondernemersverenigingen, belangengroepen, recreantenverenigingen, wijkraden, etc. 

Onderwerpen op de gebiedstafel
De projecten uit het vastgestelde uitvoeringsplan van de visie. De projecten kunnen voor belanghebbenden van groot belang zijn en daarom is het verstandig hen in een vroeg stadium bij de uitwerking van de plannen te betrekken.

Vragen over het beheer van het gebied worden op een andere wijze beantwoord.

Gebied
De gebiedstafel gaat over het werkingsgebied van het recreatieschap, dus Geestmerambacht, De Groene Loper en Park van Luna.

De 1e gebiedstafel was op 8 september 2022 over het project De Groene Loper
De 2e gebiedstafel was op 16 maart 2023 over het project Beheerzonering. 
De 3e gebiedstafel was op 30 oktober 2023 over het project: Visie Wagenweg.

Lees meer over de gebiedstafel