Over het Uitvoeringsprogramma

Recreatieschap Geestmerambacht start met 14 kansrijke projecten in de periode 2022 - 2025: 

6 Overkoepelende opgaven/projecten:

 1. Samenhangend plan natuur en recreatie
 2. Ontwerpplan voor diverse actieparcoursen (uitdagingen)
 3. Gebiedsmarketingplan
 4. Energie en klimaat
 5. Omgevingsplan recreatiegebieden
 6. Extra Inkomsten

8 Gebiedsopgaven/projecten specifiek:

 1. Ontvangstgebied Zomerdel Noord
 2. Ontvangstgebied Zomerdel Zuid
 3. Geestmerambacht – Evenemententerrein (de Druppels) en Diepsmeer
 4. Koele Kreken, inclusief Geestmerloo
 5. Ontwikkellocatie Kanaaldijk 1
 6. Realisatie Groene Loper
 7. Ontvangst- en belevingsgebied Park van Luna
 8. Park van Luna Oost 

Lees meer over de visie en het uitvoeringsplan op; geestmerambacht.nl/visie-2030

Kijk voor meer informatie over een project op de projectenpagina

Gebiedstafel
Tijdens het opstellen van de visie 2030 heeft een uitgebreide participatie plaatsgevonden. In de visie en het uitvoeringsplan is het instellen van een gebiedstafel genoemd.

Doel van de gebiedstafel
Het informeren en consulteren van vertegenwoordigers van belanghebbenden bij de projecten die voortvloeien uit de visie 2030 van het recreatieschap. Dit zijn ondernemersverenigingen, belangengroepen, recreantenverenigingen, wijkraden, etc. 

Onderwerpen op de gebiedstafel
De projecten uit het vastgestelde uitvoeringsplan van de visie. Depro jecten kunnen voor belanghebbenden van groot belang zijn en daarom is het verstandig hen in een vroeg stadium bij de uitwerking van de plannen te betrekken.

Vragen over het beheer van het gebied worden op een andere wijze beantwoord.

Gebied
De gebiedstafel gaat over het werkingsgebied van het recreatieschap, dus Geestmerambacht, De Groene Loper en Park van Luna.

De 1e gebiedstafel was op 8 september 2022 en ging over het project De Groene Loper
De 2e gebiedstafel was op 16 maart 2023 en ging over het project Beheerzonering. 

Lees meer over de gebiedstafel