Visie 2030

Recreatieschap Geestmerambacht draagt zorg voor het beheer van de gebieden Geestmerambacht, de Groene Loper en het Park van Luna. Een belangrijke aanleiding voor de visie is het vinden van een oplossing voor een financieringstekort van ca. € 1 miljoen, als eind 2026 de reserves zijn uitgeput. Daarom wordt toegewerkt naar een meerjarig begrotingsevenwicht, om toekomstige tekorten tijdig te dekken, met een nieuwe balans tussen opbrengsten uit het gebied en participantenbijdrage. Daarvoor zijn uitvoeringsgerichte investeringen nodig, met meer baten uit gebiedsontwikkeling. 

Het doel van de visie is het gebied in samenhang te laten doorgroeien tot een veelzijdig Parkenlint, als groene uitloper voor de inwoners van het HAL-gebied en met activiteiten gericht op de ruimere regio. De kwaliteit van zowel de natuurgebieden als de recreatiegebieden wordt verhoogd. De gewenste samenhang is aanleiding voor de subtitel van de visie, ‘parkenlint tussen stad en dorp’. De bedoeling is om ontwikkeling van recreatie, landschap en natuur als een doorlopend geheel vorm te geven. Daarbij wordt aangehaakt op de directe omgeving. Ecologische en recreatieve verbindingen zijn immers niet aan bestuurlijke grenzen gebonden.

Het verder ontwikkelen en inrichten van de recreatiegebieden vindt plaats aan de hand van voorliggende nieuwe visie, inclusief een leidraad voor uitvoering. Daarvoor zijn uitgangspunten op een rij gezet, met samenhang op diverse thema’s en een duidelijke koers op de investeringsprioriteiten. De visie biedt ruimte voor de verdere ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden, inclusief economisch potentieel en evenementen. De nieuwe visie is een vervolg op de visie uit 2005 en vervangt deze.

Onze droom in beeld
 We willen u graag meenemen in alle uitkomsten die we de afgelopen tijd uit het gebied hebben gehaald. Dit is onze droom! We nemen u mee in de beelden waar we naartoe willen groeien. Ziet u dit ook voor u?

Heeft u interesse om het uitgebreide rapport te lezen, klik dan op visie 2030

Of lees de samenvatting van de belangrijkste plannen en denkrichtingen

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen, stuur dan een bericht naar: info@geestmerambacht.nl