1,5 miljoen voor Natuurpark Geestmerloo

Publicatiedatum: 20 november 2017

Het recreatieschap heeft 1,5 miljoen beschikbaar om te besteden aan de inrichting van een deel van Natuurpark Geestmerloo.

Op 26 oktober 2017 heeft Provincie Noord-Holland akkoord gegeven op de aangepaste invulling van het project ‘Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht’, waar Natuurpark Geestmerloo een deelproject van is.

Recreatieschap Geestmerambacht heeft voor het project, waar al ruim 10 jaar aan gewerkt wordt, een gewijzigde subsidiebeschikking gekregen van Provincie Noord-Holland. Het totale projectbudget is 5,9 miljoen euro waarvan 3,6 miljoen wordt gesubsidieerd door de provincie. Uit het projectbudget wordt 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het inrichten van Natuurpark Geestmerloo ten noorden van Alkmaar. Het geld wordt expliciet niet gebruikt voor inrichting van de natuurbegraafplaats, die in hetzelfde natuurpark een plek krijgt.

Nu de provincie heeft ingestemd met het subsidiewijzigingsverzoek hoopt het recreatieschap spoedig de voorbereidingen te kunnen starten om het natuurpark in te richten. Het natuurpark is een recreatiegebied, waarvan 11 hectare is bestemd voor Natuurbegraafplaats Geestmerloo. Inrichting van de natuurbegraafplaats wordt gefinancierd door de ondernemer. Samen met de 13 hectare die het recreatieschap kan inrichten, vormt dit Natuurpark Geestmerloo. Dat wordt een afwisselend gebied met veel water, riet, bosschages grasveldjes en slingerende paden voor dagrecreatie.

Met het overige projectgeld worden gronden en gebouwen aangekocht, die aansluiten op het bestaande recreatiegebied van Geestmerambacht. Het projectdoel was in 2005 nog om het recreatiegebied met 290 hectares uit te breiden. Toen in 2011 de rijksbijdrage wegviel, moest er een nieuw uitvoeringsplan komen voor een uitbreiding met 220 hectares. Inmiddels is de provincie uit het recreatieschap uitgetreden en is duidelijk welke deelprojecten uitgevoerd kunnen worden. Het recreatieschap wil nog steeds een zo groot mogelijk, functioneel samenhangend en duurzaam ingericht recreatiegebied realiseren.

GAB Geestmerloo kaartje met legenda

 Voorbeeld afbeelding ruimtelijke verdeling Natuurpark Geestmeloo

Op basis van de gewijzigde subsidiebeschikking kunnen de volgende deelprojecten niet door gaan:

  1. Deelgebied Groene Loper bij Sint Pancras: er is geen projectbudget meer om de recreatieve verbindingen in te richten. Hooguit wordt nog financieel bijgedragen aan het doorvaarbaar maken van een duiker in het Daalmeerpad.
  2. Deelgebied Koele Kreken bij Alkmaar, Daalmeer: behalve voor 13 ha van Natuurpark Geestmerloo is er geen projectbudget meer om nog nieuwe recreatieve terreinen of verbindingen in te richten.
  3. Deelgebied Uitbreiding Kleimeer bij Koedijk: er is geen projectbudget meer om nog iets aan de inrichting toe te voegen. Een uitbreiding van het struingebied was al eerder afgevallen, voor een entree met parkeerplekken bij Koedijk is geen projectbudget meer.
  4. Deelgebieden Diepsmeer en De Druppels: de bestaande inrichting en functies worden zo goed mogelijk behouden. Vanuit het project wordt gewerkt aan de planologische procedure voor het evenemententerrein. Hiervoor zal de procedure voor een bestemmingswijziging, met gemeente Langedijk moeten worden doorlopen.
  5. Voor recreatieve verbindingen naar Schoorldam en Noord-Scharwoude (uit het oorspronkelijke plan uit 2005) is geen projectbudget meer.

 

Bekijk hier de plattegrond voor de ligging van deelgebieden.

Bij dit alles geldt dat samen met de provincie bekeken zal worden hoe het beleidsprogramma Groen Kapitaal nog kan leiden tot verdere invulling van het gebied met maatschappelijk relevante functies. En vanuit de structurele gebiedsexploitatie kijkt het recreatieschap natuurlijk ieder jaar naar optimalisatie van de inrichting en het onderhoud, zodat de recreatieve functies goed blijven functioneren.

 

 


Meer nieuws