Agenda met bijlagen vergadering 09-06-2010 

1. Opening
    Bestuurssamenstelling / benoeming DB leden en vice-voorzitter (besluitvormend)
    Bijlage 1: samenstelling bestuur
    Bijlage 2: vergaderschema

2. Verslag openbare vergadering algemeen bestuur d.d. 16-12-2009 (ter vaststelling)
     Bijlage: vastgestelde verslag

3. Mededelingen (ter kennisname)  
    a) Reservering groot onderhoud/vervangingen
        Procesblad 
    b) Plan van aanpak Beheersing zwemlocaties
        Bijlage: plan van aanpak 
    c) Oplaadpunten electrische fietsen 
        Bijlage: bestaande oplaadpunten
    d) Communicatieactiviteiten 2010
        Procesblad
    e) Actualisatie algemene verordening 
    f)  Eindafrekening Recreatie ND 2009 en tarieven 2010
    g) Jaaroverzicht 2009 
    h) Justerland 
        Bijlage:

4. Ingekomen stukken (ter kennisname)

5. Jaarrekening 2009 (besluitvormend)
    Procesblad
    Bijlage 1: bestuurssamenvatting
    Bijlage 2: Jaarrekening 2009 
    Bijlage 3: Verslag van bevindingen 
    Bijlage 4: Reactie interne controller

6. a. Begrotingswijziging GAB 2010
        Procesblad
        Bijlage: Begrotingswijziging 2010
    b. Begroting Uitbreiding GAB 2010
        Procesblad
        Bijlage: Begroting Uitbreiding 2010

7. a. Programmabegroting GAB 2011 (besluitvormend)
        Procesblad
        Bijlage: Programmabegroting 2011
    b. Programmabegroting Uitbreiding GAB 2011 (besluitvormend)
        Procesblad
        Bijlage: Programmabegroting 2011

8. Evenementenbeleid (besluitvormend)
    Procesblad
    Bijlage: concept nota Evenementenbeleid

9. Beheer tunnel N504  (besluitvormend)
    Procesblad
    Bijlage 1: Specificatie kosten
    Bijlage 2: Kostenindicatie variant 1
    Bijlage 3: Kostenindicatie variant 2
    Bijlage 4: Kostenindicatie ontsluiting variant 1
    Bijlage 5: Kostenindicatieontsluiting variant 2
    Bijlage 6: Kostenindicatie onderbouwing

10. Rondvraag en sluiting